ПОКАНА НА СВЕЧЕНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЗБОРНИКОТ ТРУДОВИ

„КОНЗУЛСКА БИТОЛА И ИСТОРИСКИТЕ, СОВРЕМЕНИТЕ И ИДНИТЕ КУЛТУРНИ И УМЕТНИЧКИ ВРСКИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА“

 

pokana