СРПСКИОТ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА ПОТВРДА ЗА ДОБРОСОСЕДСТВОТО И ПОЧИТУВАЊЕТО МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И СРБИЈА

001Како потврда на добрососедските односи и почитувањето меѓу Македонија и Србија и годинава се одбележа Денот на српската заедница во Македонија, празникот СветиСава.

Потојповодсвеченаакадемијасеодржавоатмосферадостојнанаприсуствотонависокитеделегацииоддветедржави, воимпозантниотобјектнаМакедонскиотнародентетарвоСкопје.Насвеченатаакадемија, добрососедскитеодносимеѓудветеземјигипотенцираамакедонскиотпремиерНиколаГруевскиинеговиотсрпскиколегаИвицаДачиќ. НаакадемијатаприсуствувашеиН.Е. СилјанМицевски, првиотчовекнаКонзулатотнаРепубликаСрбијавоРепубликаМакедонија, којзаедносоАмбасадатанаСрбијавоМакедонијајаимаатулогатанаактивенфакторнадобрососедствотопомеѓудветеземји.

“Добрососедските односи меѓу двете земји, како што впрочем и потенцираше македонскиот премиер Никола Груевски е наша одлика. И Македонија и Србија знаат дека во овие две држави живеат братски народи, кои секогаш ќе бидат тука еден за друг, ако за тоа има потреба. Затоа треба постојано да работиме на градење и создавање на добрососедските односи”, рече, Н.Е. г-нот Силјан Мицевски.