Голема Хуманитарна акција

“БИТОЛА СО СРЦЕ ЗА СРБИЈА, БИХ И ХРВАТСКА”

1377368 10202320428074881 2506675592237824373 nАко има нешто добро во поплавите во Србија, Босна и ХерцеговинаиХрватска, тогаш се тоа поплавените граници меѓу луѓето. Занемаренисенацијата, верата, ентитетот. Имсепомаганаситеониенакоипомошименајпотребна. Битоласосвоетоголемосрцесеприклучивоакцијатазасобирањепомошзарегионитезафатениодпоплавите. Општината Битола, Српскиконзулатвоовојградиграѓанскиорганизацииодржааголемахуманитарнаакцијанаплоштадот “Магнолија” подмотото “БитоласосрцезаСрбија, БиХиХрватска”.

“Хуманитарнитеакцииипомоштагиканализирамеикоординирамебидејќисамонатојначинпомоштаќестигненавистинскотоместо. ВоопштинскиотЦрвен крстимаипосебнафинансискажиросметкаиситесредстваќебидатприфатенииупотребеникакосоставенделнаовааголемахуманитарнаакцијапосветенананашитесоседиинашите пријатели”, истакнаградоначалникотнаОпштината Битола,д-рВладимирТалески.

Заедносоголембројбитолчани, воакцијатаучестуваа, покрајградоначалникотнаБитола, д-р ВладимирТалески, ипочесниотконзулнаСрбија, Н.Е. г-нот СилјанМицевски,какои Љиљана Танасијевиќ, првиот советник – шефот на конзуларното одделение одАмбасадатанаСрбијавоРепубликаМакедонија, којаимсезаблагодаринаситеграѓанинаМакедонијазапокажанатаисклучителнахуманост.

ИконзулотнаРепубликаСрбија во РепубликаМакедонија, Н.Е. СилјанМицевски, им сезаблагодаринабитолчаникоинесебичнојапокажаасвојатахуманост.

“Битолчани, несамоовојпат, тукукојзнаеколкумногупатидосега, почнувајќиодонојпериодкогабешебомбардиранБелград, јапокажуваатсолидарностаперманентноконсрпскиотнарод. Сакамданапоменамдека, акосеисклучидонацијатанаВладатакојапрвазаминапрекуграница, Битолаодостанатитеградовибешепрвакојагииспратисвоитешлеперипрекуграница”, велиМицевски.